Статут на Мрежа за поддршка на млади претприемачи
Меморандум за членство на граѓанските организации
Сите граѓански организации кои работат во полето на младинско претприемништво и/или поврзани полиња, се поканети да станат членови на Мрежата за поддршка на млади претприемачи со тоа што ќе го пополнат овој Меморандум за членство и ќе го испратат на info@yes-network.org.
Меморандум-YESNetwork  
Акциски план на Мрежата за поддршка на млади претприемачи
Акцискиот план на Мрежата предлага активни мерки за унапредување на поддршката за младите претприемачи во Република Македонија, во согласност со стратегијата за претприемништво 2020, на Европската Унија (EU Entrepreneurship 2020 Action Plan).
Акциски план на Мрежата за поддршка на млади претприемачи - ноември 2016
Оперативен план на Мрежа за поддршка на млади претприемачи
(достапен на англиски јазик)
Работна програма на Мрежа за поддршка на млади претприемачи
(достапна на англиски јазик)

ИЗВЕШТАИ И ДОКУМЕНТИ