Женско претприемништво во Македонија
 „Жените претприемачки заедно за успех - што ни е потребно на патот наречен претприемништво?“ 
Заклучоци од јавна расправа на тема: Дали постои поволна клима за развој на женско претприемништво?

ИЗВЕШТАИ И ДОКУМЕНТИ