Документи од мрежата

Мрежа за поддршка за млади претприемачи (YES Network) е воспоставена во 2014 година преку истоимениот проект финансиран од Европската унија. За содржината на документите објавени преку платформата на мрежата е одговорен авторот и истата не ги рефлектира ставовите и гледиштата на Европската унија.
Извештај за потребите на граѓанските организации
Истражувањето на потребите на граѓанските организации е направено преку дистрибуирање на прашалник (Анекс 1) до над 80 граѓански организации идентификувани во рамки на процесот на анализа на чинители за Поглавје 20.
Во овој документ се претставени сумарните резултати од анализата на одговорите доставени од страна на 48 граѓански организации. Истите ќе помогнат при процесот на планирање на активностите за градење на капацитети, при дефинирање на областите за делување на платформата Поглавје 20, како и при утврдување на структурата на ресурсен центар. 
Брошура „Преговарачко поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“
Изработката на оваа публикација произлегува од потребата за запознавање и подигање на свеста за значењето и структурата на Поглавје 20, со цел адекватно вклучување на релевантните чинители во реформскиот процес.
Истражување за младински политики
Истражување за состојбата на младите на локално ниво и ефективноста на дијалогот помежу општините и граѓанските организации
Меморандум за членство на граѓанските организации
Сите граѓански организации кои работат во полето на младинско претприемништво и/или поврзани полиња, се поканети да станат членови на Мрежата за поддршка на млади претприемачи со тоа што ќе го пополнат овој Меморандум за членство и ќе го испратат на info@yes-network.org.
 
Меморандум-YESNetwork  
Статут на Мрежа за поддршка на млади претприемачи
Статут на Мрежа за поддршка за млади претприемачи (YES Network)   
Истражување на потребите на претприемачите во Р. Македонија
Ова истражување се состои од анализа и евалуација на потребите и предизвиците со кои се соочуваат младите претприемачи во Република Македонија.
 
Истражување на потребите на претприемачите во Р. Македонија  
Акциски план на Мрежата за поддршка на млади претприемачи
Акцискиот план на Мрежата предлага активни мерки за унапредување на поддршката за младите претприемачи во Република Македонија, во согласност со стратегијата за претприемништво 2020, на Европската Унија (EU Entrepreneurship 2020 Action Plan).
 
Акциски план на Мрежата за поддршка на млади претприемачи  
Оперативен план на Мрежа за поддршка на млади претприемачи
(достапен на англиски јазик)
Оперативен план на Мрежа за поддршка на млади претприемачи   
Работна програма на Мрежа за поддршка на млади претприемачи
(достапна на англиски јазик)
YES Network Working Program  

Повици

Отворен повик за доделување грантови на граѓанските организации
(рокот за поднесување апликации е до 20-ти април, 2015 година)
Конкурс за доделување грантови  
Анекс А – Образец за пријавување  
Анекс Б – Буџет на проект  
Анекс В – Договор за грант  
Анекс Г – Наративен извештај  
Анекс Д – Финансиски извештај  
YES Network – Натпревар за најдобри пракси 2015
(рокот за поднесување апликации е до 15-ти август, 2015 година)
Натпревар за најдобри пракси 2015   

Други документи

EU Entrepreneurship 2020 Action Plan
(достапен само на англиски јазик)
Документ од Европската комисија до Европскиот парламент, Советот, Европскиот економски и социјален комитет и Комитетот на регионите: ЕУ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО 2020 – Обновување на претприемничкиот дух во Европа.
EU Entrepreneurship 2020 Action Plan   
Стратегија за претприемачко учење во Република Македонија 2014-2020
промовирана на првиот состанок на стеикхолдери во рамки на Мрежата за поддршка на млади претприемачи (YES Network)
Стратегија за претприемачко учење во Република Македонија   

Презентации на Најдобри пракси 2015 на Мрежа за поддршка на млади претприемачи

Фондација Евро Центар – Старо Нагоричане
Фондација Евро Центар – Старо Нагоричане  
Здружение на граѓани „Ековита“ – Неготино
Здружение на граѓани „Ековита“ – Неготино  
Здружение на жени „Цвет“ – Крушево“
Здружение на жени „Цвет“ – Крушево“   

Презентации на грантисти 2015 на Мрежа за поддршка на млади претприемачи

Волонтерски Центар Скопје
Волонтерски Центар Скопје  
Здружение на граѓани „Ековита“ – Неготино
Здружение на граѓани „Ековита“ – Неготино  
Здружение на граѓани „Екотим“ – Старо Нагоричане
Здружение на граѓани „Екотим“ – Старо Нагоричане  
Здружение на граѓани „Јавор“ – Зрновци
Здружение на граѓани „Јавор“ – Зрновци  
Здружение на жени „Конечанка“ – Конче
Здружение на жени „Конечанка“ – Конче  
Локална Агенција за Развој – Струга
Локална Агенција за Развој – Струга  
НВО Милениум – Тетово
НВО Милениум – Тетово  
Здружение на граѓани „Подобра иднина“ – Пробиштип
Здружение на граѓани „Подобра иднина“ – Пробиштип   
Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација – Кратово
Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација – Кратово