Проектен менаџмент

Аплицирањето за добивање финансиска поддршка за проекти е исклучително конкурентен процес. Додека подготовката на одличен проект е од врвен приоритет, познавањето на политиките и контекстот на донаторите е подеднакво важно како и менаџирањето и имплементацијата на финансираниот проект.

Мрежата нуди стручна помош при подготвување и имплементација на проектни апликации со цел зголемување на можностите за ЕУ финансирање преку претворање на иновативните идеи на граѓанските организации во предлог-проекти. Ова опфаќа идентификување и селекција на соодветни грантови и тендери за организацијата, помош при формирање на партнерство, пишување на предлог-проекти, избор на експерти, советување при процесот на преговарање со донаторите, буџетирање, контрола на квалитетот и имплементација за проекти.
Нашите редовни услуги вклучуваат:
 • Проценка на вашата идеја и идентификување на соодветна програма за финансирање
 • Идентификување и поврзување со соодветни партнери во земјата и од регионот
 • Пишување на проектна апликaција
 • Лобирање во име на вашата организација
 • Поддршка  при процесот на евалуација
 • Поддршка при спроведување на промотивните активности на проектот во согласност со правилата за комуникација
Мрежата располага со експерти кои имаат искуство во следниве ЕУ програми за финансирање:
*** Трошоците за оваа услуга варираат во зависност од големината и сложеноста на проектот.

За да ја побарате оваа услуга, Ве молиме да не контактирате или да се регистрирате во системот.

Истражување

Мрежата нуди помош на граѓански организации при спроведување на потребни истражувања како и дефинирање на соодветни препораки, предлози и мерки. Користиме иновативни методологии и алатки при спроведување на развојни и применети истражувања.
Исто така, работиме на идентификување на проблеми и предизвици кои ги преточуваме во истражувања кои го премостуваат јазот помеѓу теоријата и практиката. Обезбедуваме темелен увид и препораки корисни за академици, креатори на политики и релеватни институции. Мрежата има тесна соработка со универзитети и истражувачки институти, и работиме на олеснување на дијалогот помеѓу граѓанскиот и академскиот сектор.
Граѓанските организации имаат можност да ги искористат следниве услуги:
 • Поддршка на спроведување истражувања за потребите на граѓанската организација
 • Поддршка при пишување и промоција на резултатите од истражувањата
 • Воспоставување дијалог со универзитети и институти

*** Трошоците и времетраењето на истражувањето зависи од видот на истражување кое е потребно.

За да ја побарате оваа услуга, Ве молиме да не контактирате или да се регистрирате во системот.

Градиме капацитети

Ние сме најдобри во ова …
Им помагаме на нашите членки да ја исполнат својата мисија преку градење на капацитетите за ефикасно водење на нивната организацијата. Сите обуки од страна на Мрежата се дизајнираат согласно потребите на организацијата од страна на искусни обучувачи кои имаат над 15-годишно практично искуство во областа.

Мрежата нуди обуки на следниве теми:
 • Управување со проектен циклус
 • Застапување и лобирање
 • Организациски развој
 • Алатки за ефикасно работење
 • Истражување и аналитички вештини
 • Пишување и имплементација на ЕУ проекти

***Трошоците и времетраењето на обуките зависат од видот на обуката која е потребна.

За да ја побарате оваа услуга, Ве молиме да не контактирате или да се регистрирате во системот.
Концепт 
Групни обуки за повеќе организации
Иновација 
Индивидуални обуки за членови од една организација
Дизајн
Наменски обуки развиени согласно потребите на организацијата
Интерактивност
Онлајн обуки преку веб и софтверски алатки

Индивидуален развој

Нудиме консултантски услуги за нашите организации вклучени во областа на младинско претприемништво. Врз основа на претходна анализа на процесите, ние се стремиме кон подобрување на вашата ефикасност преку развој на стратегијата и програма за успех. Мрежата исто така нуди помош при анализа на програмите и активностите на граѓанските организации и асистира во процесот на мониторинг и евалуација.


*** Трошоците и времетраењето на индивидуалниот ангажман варира во зависност од големината и сложеноста на побараните услуги.

За да ја побарате оваа услуга, Ве молиме да не контактирате или да се регистрирате во системот.
Области на експертиза:
 • Преглед, евалуација и оценка на влијание
 • Капацитети за градење партнерства
 • Прашања поврзани со застапување
 • Организациска проценка
 • Организациски развој, стратешко планирање и управување со промени
 • Развој на програми и активности
 • Зајакнување на соработката со владини институции

Сакате да соработуваме?