Закон за финансиска поддршка на инвестиции
Национална стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023)
EU Entrepreneurship 2020 Action Plan
(достапен само на англиски јазик)
Стратегија за претприемачко учење во Република Македонија 2014-2020

ИЗВЕШТАИ И ДОКУМЕНТИ