Градење на локални капацитети за креирање на младински политики

Проектот „Градење на локални капацитети за креирање на младински политики“ има за главна цел да ги вклучи младите во процесот на одлучување и поставување на механизми за долгорочен развој и имплементација на локалните младински политики. Проектот цели да ја зајакне соработката помеѓу граѓанските организации и креаторите на локалните политики со цел дефинирање на мерки кои придонесуваат кон подобрена социоекономска положба на младите во државата.

Целни групи се: младински граѓански организации, млади луѓе и претставници од локалната самоуправа кои работат на креирање на младински политики.
 
Проектните активности ќе понудат бројни можности и бенефиции за граѓанските организации, претставниците од општините како и локалните заедници. Проектот ќе започне со утврдување на проблемите и потребите кои ја ограничуваат економската независност на младите од 3 општини (Општините Пробиштип, Старо Нагоричане и Чашка) со цел поставување на појдовна точка од која граѓанските организации и креаторите на младинските политики ќе ги насочат заедничките напори кон дефинирање на соодветни политики кои ќе бидат во согласност со приоритетите на Националната Стратегија за Млади.

Ќе биде креирана и тренинг програма со цел зајакнување на капацитетите на младинските граѓански организации и претставниците на локалната самоуправа за имплементација на локални политики. Од сетот на мерки кои ќе бидат дефинирани во рамки на локалните младинските политики, 3 општини ќе бидат директни корисници од пилотирањето на 6 мерки директно насочени кон подобрување на состојбата на младите кои живеат во нив. Мерките ќе бидат имплементирани од страна на граѓански организации кои работат во овие општини и кои во иднина ќе бидат фокусирани кон следење и подобрување на имплементацијата на локалната стратегија за млади.

Исто така, проектот предвидува и формирање на 3 заеднички форуми составени од претставници на општините, граѓански организации и млади луѓе за подобрена соработка, а во склоп на проектот ќе се одржат и 3 јавни дебати со цел да се промовираат мерките кои ќе се пилотираат во општините. 

Проектот ќе трае од ноември 2015 до мај 2017 година.
 
Проектот е финансиран од Европската Унија.


Проектните активности ги имплементираат партнерските организации Фондација за Претприемачки сервис за млади и Фондација Евро Центар. 
 

Категории

Најнови вести

Најпопуларни вести

Архива