Отворен повик за „Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанскиот сектор”

Референтна ознака: EuropeAid/136625/ID/ACT/MK
 
Локација: Република Македонија
 
Краен рок за поднесување на концепти: 20-ти февруари 2015 година, до 16:00 часот. 
 
Буџет: 1,350,000 евра

Централнo финансирање и склучување договори, при Министерство за финансии, на ул. „Даме Груев“ бр. 12, 1000 Скопје, побарува проектни предлози за следните две приоритети:
  • Зајакнување на вклученоста на граѓанскиот сектор во креирањето на јавното мислење, донесувањето одлуки и политики на национално и локално ниво; 
  • Зајакнување на финансиската одржливост на граѓанското општество преку соработкa со државниот и приватниот сектор. 
Прирачникот за апликанти е достапен на следниот линк: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136625&userlanguage=en

Категории

Најнови вести

Најпопуларни вести

Архива