Национална конференција:„Градење култура на соживот“

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„Градење култура на соживот: соработка помеѓу граѓанските организации и локалната самоуправа како фактор за развој на меѓуетничкиот дијалог“
18-ти oктомври 2016, Скопски Саем – Бизнис Сала, Скопје


Конференцијата ќе биде отворен форум за дијалог помеѓу грантистите, локалната самоуправа и останатите чинители кои работат на полето на меѓуетничките односи. Грантистите се од Програма на ИПА за поддршка на граѓанското општество и медиумите за 2014 година, Приоритет 3: Промоција на подобрување на односите помеѓу заедниците. Главната цел на конференцијата е промовирање дискусија, градење синергија и подигнување на свеста за добрата пракса во поттикнувањето на соработката помеѓу заедниците.
 
Проектни штандови ќе бидат поставени на местото на оддржување на конференцијата од 8-те корисници на грантови со цел да ја презентираат нивната работа и резултатите од проектните активности.
 
Работни јазици: македонски, албански и англиски


Агенда
09:30 – 10:00 Регистрација 
10:00 – 10:30 Воведни напомени
 
 • Г-дин Самуел Жбогар, Шеф на делегацијата на Европската унија
 • Претставник од Секретаријатот за имплементација на Охридскиот Рамковен Договор –СИОФА
 • Г-ѓа Весна Бабиќ Петровски, Директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците
 • Г-дин Александар Филиповски, Проект координатор, Фондација Претприемачки Сервис за Млади

10:30 – 11:30 Состојбата со мултикултурните политики и практики 
Модератор: Г-а Моника Велјаноска, Проект координатор, АДИ Гостивар
 
 • Оценка на напредокот во спроведувањето на локалните стратегии и политики за интеграција на етничките заедници и меѓу-етничките односите, г-а Моника Велјаноска, Проект координатор, Асоцијација за Демократски Иницијативи, Гостивар
 • Граѓанскиот сектор и Агенцијата за остварување на правата на заедниците, г-а Софија Граовац, АОПЗ
 • Меѓуетничка истражувачка студија за младинско претприемништво, г-а Оливера Аритоноска, Фондација Претприемачки Сервис за Млади

11:30 – 12:00 Кафе пауза


12:00- 13:30 Панел 1: Општествено-културни карактеристики на општините и развитокот на меѓу-етничките односи
Модератор: Г-дин Гоце Богоевски, Проект менаџер, ЦОСВ Прилеп
 
 • Урбана мултиетничка општина, г-дин Невзат Бејта, Градоначалник на општина Гостивар,
 • Рурална мултиетничка општина, г-дин Мукрем Мемеди, Градоначалник на општина Маврово-Ростуше,
 • Урбана претежно моно-етничка општина, г-дин Марјан Ристески, Градоначалник на општина Прилеп (да се потврди)
 • Рурална претежно моно-етничка општина, г-дин Садула Дураку, Градоначалник на општина Липково
 • Урбана мултиетничка општина, г-дин Зијадин Села, Градоначалник на општина Струга 

13:30 – 14:30 Ручек

 
14:30 – 15:30 Панел 2: Граѓанскиот сектор како про-активен чинител во поддршката на меѓу-етничкиот соживот 
Модератор: Г-ѓа Дијана Стојановиќ Ѓорѓевиќ, Проект менаџер, Фондација Жена за Жена, Скопје
 • Функцијата на Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ), г-ѓа Виолета Петровска, Претседателка на ОЖ Кумановка
 • Инклузија на малцинските заедници, г-дин Михаил Готовски, Национален Ромски Центар, Куманово
 • Мулти-културализмот и интер-културализмот во образовниот процес, г-дин Горан Талески, Мировна Акција

15:30 – 16:30 Завршна сесија: препораки и заклучоци, г-ѓа Јасминка Поповска - Локална Агенција за развој, Струга

Категории

Најнови вести

Најпопуларни вести

Архива